Tài khoản của bạn đã được tạo

Website motsu.890m.com đã được cài đặt thành công trên server! Hãy xóa file default.php từ thư mục public_html rồi upload website của bạn lên bằng FTP hoặc trình Quản lý file.